Služby

Poskytujeme služby v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pre firmy aj fyzické osoby v nasledovných oblastiach:

  • údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev zverených do správy mestskej časti v rámci letnej a zimnej údržby (vrátane zabezpečenia zjadnosti, resp. schodnosti),
  • údržba verejnej zelene na pozemkoch zverených do správy mestskej časti,
  • údržba pieskovísk, detských ihrísk a ostatného mobiliáru vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti,
  • správa areálov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v rozsahu určenom v Zásadách hospodárenia,
  • organizačné zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou,
  • správa nehnuteľného majetku, ktorý mestská časť vlastní alebo jej bol zverený.